Naar hoofdnavigatieNaar andere shop

Algemene voorwaarden Klassewijnen en Sterkedranken

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de Klant (“u”, “uw”) en de Verkoper (“wij”, “ons”). Door de website van de Verkoper te gebruiken of het plaatsen van reservaties, aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 • 1. Identiteit van de Verkoper

  De Verkoper is: Etn. Fr. Colruyt nv, met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196, BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel.

 • 2. Reservatie

  Wanneer u een artikel uit de webshop reserveert, staat het enkele dagen later klaar in het afhaalpunt van uw keuze. U kan er de gereserveerde artikelen rustig bekijken en pas dan beslist u of u de artikelen ook echt wil kopen. Pas wanneer u betaalt aan de kassa van uw afhaalpunt, wordt de koop finaal.

 • 3. Aanbod en assortiment

  Het aanbod en assortiment is uitsluitend bestemd voor verkoop op het Belgische grondgebied.

  Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet-commercieel gebruik door een consument. Een consument is: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

  Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn bij de prijs of afwijken van het artikel.

  Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door de Verkoper, het wordt steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het is echter mogelijk dat de gegeven informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Om ieder misverstand te vermijden, verzoeken we u om steeds vooraf contact op te nemen met de klantendienst. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

  Wij behouden ons het recht voor om Reservaties te weigeren in de volgende gevallen:

  • Bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de Klant.
  • Wanneer wij mogen veronderstellen dat ze geplaatst worden voor professionele doeleinden of commercieel gebruik.
  • In het geval wij vermoeden dat u de intentie hebt om de artikelen zelf door te verkopen.
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel.
  • Bij vaststelling van een ongeldig aanbod.
  • Bij overmacht.*-
 • 4. Prijzen

  De prijzen slaan uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie-, of andere administratieve kosten worden apart vermeld.

 • 5. Levering

  Reservaties worden geleverd in het door u gekozen afhaalpunt, op de door de Verkoper opgegeven datum. U vindt ze daar terug met de afhaalcode die u kreeg via e-mail. Ze blijven er 14 dagen beschikbaar, waarna – bij niet-afhaling – de reservatie automatisch en kosteloos wordt geannuleerd.

  Als afhaalpunt kan u een Colruyt- of OKay-winkel naar keuze aanduiden.

 • 6. Herroepingsrecht

  De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien

 • 7. Klantendienst

  Vragen of klachten? U kan altijd bij onze klantendienst terecht. Telefoon: 02 345 23 45. Fax: 02/360 02 07, E-mail: info@colruyt.be.

  Bent u niet tevreden over de voorgestelde oplossing van onze klantendienst? Dan kan u contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze verzoeningsservice aanbiedt. Surf naar www.ombudsmanvoordehandel.be of stuur een e-mail naar info@ombudscom.be.
  Komt er alsnog geen verzoening? Dan zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd, evenals de rechtbanken aangeduid in artikel 624, 1° 2° en 4° van het Gerechtelijk Wetboek.
  Woont u niet in België? Contacteer onze klantendienst. Wanneer u daar geen overeenkomst bereikt, kan u bij het Europese Online Dispute Resolution Platform terecht: http://ec.europa.eu/odr.

 • 8. Verzuim

  Indien u, om welke reden ook, nalaat een verschuldigde betaling geheel of gedeeltelijk te voldoen, is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10 % verschuldigd op het niet-betaalde bedrag, alsook een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur, ter vergoeding van de opgelopen administratieve kost.

 • 9. Klachten

  De aanvaarding van de reservatie dekt alle zichtbare gebreken. Eventuele klachten in verband met de staat van de aangeboden goederen of kwalitatieve tekortkomingen, dienen onmiddellijk te worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

 • 10. Privacy

  De Verkoper maakt deel uit van Colruyt Group. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van Colruyt Group toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. Wil u ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Uw gegevens worden bewaard in de klantenlijst van Colruyt Group en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Colruyt uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer info, vraag het privacycharter van de Colruyt Group of ga naar www.colruytgroup.com. Verantwoordelijke van de klantenlijst van de Colruyt Group: Etn. Fr. Colruyt nv, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle.

 • 11. Algemene bepalingen

  Deelbaarheid: Indien onverschillig welke bepaling van de Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

  Verzaking: Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze Voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige Voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

  Wijziging Voorwaarden: Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden zonder voorafgaand kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de Voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke Reservatie na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden.

  De Voorwaarden kunnen worden aangevuld, door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt.

  Voorrang documenten: In geval van tegenstrijdigheden tussen huidige Voorwaarden en bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

  Risico’s internet: U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

  Bewijs: U aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 • 12. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

  Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.